Parkovanie v meste je čoraz komplikovanejšie

Viete, ako a kde správne parkovať? Pokuty za parkovanie sú celkom bežná vec, najmä pokiaľ ide o parkovanie v meste, ktoré je zvyčajne preplnené a voľné miesto si kreatívny vodič dokáže vytvoriť takmer kdekoľvek. V článku vám prinášame zhrnutie parkovania – dozviete sa aktuálne informácie o pokutách za zlé parkovanie, parkovaní v protismere, parkovaní na ceste, ale aj preukaze ZŤP na parkovanie.

Parkovanie v meste: Čo sa smie a čo už je (doslova) cez čiaru

Parkovanie na dedinách alebo v malých mestách je zatiaľ na Slovensku celkom v norme, avšak väčšie mestá v každodennom nápore motoristov začínajú kolabovať. Miest na parkovanie nie je dostatok, pretože projektanti v minulosti nerátali s tým, že bežne môžu mať ľudia v rodine aj 3 či 4 vozidlá a integrovaná doprava zatiaľ nie je plne vyvinutá. Pravidlami parkovania sa zaoberá zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý presne vymedzuje situácie a miesta, kedy a kde môžu vodiči legálne zaparkovať.

Parkovanie v meste na chodníku a parkovanie na zeleni

Hoci najspoľahlivejší spôsob, ako bezpečne zaparkovať, nielen vďaka parkovacím senzorom, a vyhnúť sa tak pokute za nesprávne parkovanie, sú bezplatné vyznačené parkovacie miesta alebo platené parkoviská, vodiči sú často nútení parkovať aj na krajoch ciest alebo chodníkoch. Na chodníku sa však smie parkovať iba bezprostredne pri vozovke a viažu sa k nemu určité pravidlá.

Podľa § 25 ods. 1 zákona o cestnej premávke „Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, a to ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím“. Rovnaké pravidlá platia aj „na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest“.

Parkovanie na chodníku má voje prísne pravidlá.

Ak budete dodržiavať tieto ustanovenia, parkovanie na chodníku či kraji cesty je teoreticky možné. Viažu sa k nemu však aj ďalšie pravidlá, a to, že nesmiete so svojím vozidlom parkovať na tráve, parkovať na zeleni na ceste alebo inej verejne prístupnej zeleni, a to ani pred svojím domom. Rovnako je zakázané aj neoprávnené parkovanie na súkromnom pozemku.

Parkovanie v meste pri značke Zákaz zastavenia

Zákaz parkovania pri zákazovej značke Zákaz zastavenia sa môže vzťahovať aj na chodník, ktorý však na prvý pohľad nie je súčasťou cestnej komunikácie. Podľa II. dielu Prílohy k vyhláške č. 9/2009 Z. z. sa „značka Zákaz zastavenia používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.“ Ak teda zastavíte na chodníku a neohrozujete tým plynulosť cestnej premávky, môžete tam stáť.

Parkovanie v protismere a parkovanie v jednosmerke

Niektorí vodiči, žiaľ, radi parkujú aj v protismere, aj keď tento typ parkovania je v rozpore minimálne s morálkou a bezpečnosťou. Zákon o cestnej premávke hovorí, že „vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.“ Toto pravidlo je stanovené kvôli bezpečnosti v prípade vychádzania z parkovacieho miesta, ktoré by mohlo byť problematické. Ak sa rozhodnete zákaz parkovania v protismere ignorovať a prichytia vás muži zákona, rátajte s pokutou 30 eur v blokovom konaní. Parkovanie v jednosmernej ulici je povolené na oboch stranách, pokiaľ auto nebráni plynulosti cestnej premávky.

Rezidenčné parkovanie v meste Bratislava

V Bratislave začala samospráva s rezidenčným parkovaním. V niektorých mestských zónach, napríklad v Petržalke, preto už dnes funguje rezidenčné parkovanie, ktoré spoplatňuje parkovanie na určitých úsekoch a v určitých hodinách. Viac o rezidenčnom parkovaní v Bratislave si môžete prečítať v jednom z našich predchádzajúcich článkov.

Parkovanie motorky na chodníku

Od 1.1.2014 je umožnené parkovanie motorky a bicyklov aj na chodníkoch tam, kde sú „zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím“ (Osobitné ustanovenia o chodcoch § 52, odsek 2). Podmienkou je, aby bola zachovaná šírka chodníka o veľkosti najmenej 1,5 m. Netreba však zabúdať na to, že jazda na motorke nie je na chodníku povolená, a preto by mal každý motorkár pred parkovaním zo svojej motorky zosadnúť.

Ďalšie pravidlá parkovania na ceste v slovenských mestách

Parkovanie je podľa zákona č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakázané na týchto miestach:

 1. parkovanie pred prechodom pre chodcov v kratšej vzdialenosti ako 5 m
 2. parkovanie v križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za hranicou križovatky (tento zákaz však neplatí v obci pre parkovanie v križovatke typu „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty)
 3. na zastávke vozidla verejnej dopravy a jeho priľahlom nástupišti – a) ak tento úsek začína dopravnou značkou pred zastávkou a končí 5 m za označníkom zastávky; b) pokiaľ sa tam dopravná značka nenachádza, ide o vzdialenosť kratšiu ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; c) ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište
 4. na mieste, kde by vozidlo zakrývalo dopravnú značku alebo svetelné signály
 5. v neprehľadnej zákrute a jej tesnej blízkosti
 6. na kruhovom objazde
 7. na pripájacom, odbočovacom alebo vnútornom jazdnom pruhu
 8. na cestičke pre cyklistov
 9. v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi
 10. na železničnom priecestí a električkovom koľajovom páse
 11. na moste
 12. na vyhradenom parkovisku v prípade, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, alebo na platenom parkovisku, v prípade, ak nemáte zaň zaplatený poplatok

parkovacie hodiny

Parkovanie nie je povolené ani na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel. Ďalšie pravidlá parkovania nájdete v Zákone o cestnej premávke.

Vyhradené parkovacie miesta v mestách: Pokuta za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste

Vyhradené parkovacie miesta sú miesta, ktoré sú vyhradené pre konkrétnu osobu (vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom alebo ťažko zdravotne postihnutú osobu) či inštitúciu alebo rezidenčné parkovacie miesta. Pokiaľ sa rozhodnete bez povolenia zaparkovať na vyhradenom parkovacom mieste, čaká vás pri prichytení pokuta za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.

Ak ide o vyhradené parkovacie miesto pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom, toto miesto je prenajaté za poplatok od miestneho úradu. Za nedovolené parkovanie auta na takomto mieste môžete dostať „papuču,“ alebo vás bez milosti odtiahnu. Špeciálnou kategóriou je vyhradené parkovanie pre invalidov, o ktorom si povieme viac v nasledovných riadkoch.

Preukaz ZŤP a parkovanie

Parkovať na mieste pre osoby ŤZP môžete iba v prípade, ak na to máte oprávnenie. Na toto parkovacie miesto však nemá nárok každá ťažko zdravotne postihnutá osoba. Parkovací preukaz je možné použiť na vozidlách, ktoré šoférujú alebo prepravujú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže ho však využiť aj osoba, ktorá takúto osobu doprevádza. Parkovací preukaz musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v prednej časti vozidla.

Pokiaľ na takomto parkovacom mieste zaparkuje osoba bez oprávnenia, berie sa to ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Auto môže byť odtiahnuté, môžete dostať „papuču,“ ale samozrejme aj pokutu, pretože ste zastavili na mieste, kde je státie zakázané.

Preukaz ZŤP je potrebný na parkovanie na vyhradenom mieste.

TIP: Pokiaľ sa chystáte parkovať vedľa takéhoto parkovacieho miesta, nezabudnite sa uistiť, že ste ponechali bočný odstup od vozidla s preukazom ŤZP aspoň 1,2 m.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže okrem už vyššie uvedeného vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny. Prirodzene však pri tom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

O vystavenie parkovacieho preukazu je potrebné požiadať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. O jeho vystavení rozhoduje zdravotný stav, ktorý posúdia odborníci. Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím si môžete stiahnuť na priloženom linku. Všetky podmienky získania preukazu nájdete na priložených stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Pokiaľ ste osoba ŤZP a spĺňate podmienky uvedené na stránke MPSVR SR a budete sa pohybovať aj mimo Slovenska, máte nárok na parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento platí vo všetkých krajinách EÚ a ponúka svojim držiteľom možnosť parkovania na príslušných parkovacích miestach v danej krajine.

Novinky v parkovaní: Pokuty za parkovanie vám pošlú už aj mestá a obce

Slovenské mestá a obce získali od 1. mája 2021 nové právomoci – môžu udeľovať sankcie za porušenie zákazu zastavenia a státia. Zmenu priniesla novela zákona o cestnej premávke. Tieto kompetencie doposiaľ prináležali iba Policajnému zboru SR, avšak ten ich v dôsledku nedostatočného počtu kapacít a zavádzania vlastných parkovacích politík prevelil na samosprávy. Tie tak môžu v súčasnosti zasielať rozkazy s pokutou priamo držiteľom vozidla (pozor, nie vodičom), a to bez potreby prejednania. To znamená, že pokutu za nesprávne parkovanie môže udeliť aj zamestnanec obecného úradu tak, že zašle rozkaz s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom.

Pokuta za zlé parkovanie je jednou z najčastejších pokút

Mestám a obciam tak pribudnú tieto kompetencie:

 • zadokumentovanie porušenia zákazu zastavenia alebo státia technickými prostriedkami obce
 • vydanie rozkazu o pokute
 • prijatie a vybavenie podaného odporu
 • rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore

Ak niekto podá odvolanie proti rozhodnutiu obce, odvolacie konanie bude vedené príslušným orgánom Policajného zboru – príslušným dopravným inšpektorátom.

Výška pokuty za parkovanie udelená samosprávou

Výška pokuty za parkovanie, ktorú môžu obce a mestá uložiť za porušenie zákazu zastavenia a státia, je pevne stanovená zákonom na hodnote 78 eur. Ak ju držiteľ uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, postačí mu uhradiť iba dve tretiny z tejto sumy, čiže 52 eur. V prípade neoprávneného parkovania na mieste vyhradenom pre osoby ŤZP, na železničnom priecestí, v podjazde, v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred a za nimi je pokuta 198 eur. Taktiež však platí, že v prípade včasnej úhrady do 15 dní zaplatí držiteľ vozidla iba dve tretiny, t.j. 132 eur.

V prípade blokového konania je pokuta za zlé parkovanie maximálne 50 eur a za neoprávnené parkovanie na mieste pre ŤZP je pokuta za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste vo výške maximálne 150 eur. V riadnom konaní je pokuta maximálne 100 eur, resp. 60 až 300 eur a za parkovanie na mieste pre osoby ŤZP zákaz činnosti do 2 rokov. Samosprávy môžu za nesprávne zastavenie a státie použiť aj „papuču.“

Peniaze, ktoré samosprávy obdržia z týchto pokút, idú do ich rozpočtov, takže motoristi pozor – dá sa očakávať, že sa budú extra snažiť.