Všeobecné obchodné podmienky

 

§ 1. Slovník pojmov

1. Predávajúci - Oponeo.pl s.a so sídlom v Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, zapísaný na Okresnom súde v Bydgoszczy, XIII, pod číslom KRS 0000275601, Základné imanie: 13.936.000,00 zł, IČO: 953-24-57-650. E-mail: info@oponeo.sk

2. Obchod – internetová stránka patriaca predávajúcemu, ktorá je dostupná na doméne www.oponeo.sk, prostredníctvom ktorej si môže zákazník vytvoriť objednávku.

3. Zákazník – každý, kto vytvoril objednávku v internetovom obchode www.oponeo.sk

4. Spotrebiteľ –fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej alebo profesijnej činnosti.

5. Tovar –produkty dostupné na stránkach internetového obchodu www.oponeo.sk, predovšetkým pneumatiky a disky.

6. Objednávka – vyhlásenie zákazníka o zámere, ktorého cieľom je priame uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru na diaľku cez internetový obchod, s uvedením druhu a množstva tovaru.

Návrat hore
 

§ 2. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Oponeo.pl s.a so sídlom v Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, zapísaný na Okresnom súde v Bydgoszczy, XIII, pod číslom KRS 0000275601, Základné imanie: 13.936.000,00 zł, IČO: 953-24-57-650 a zákazníkem, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@oponeo.sk
Telefón: +421 233 325 567

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke zákazníkovi (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkem, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy k reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a zákazník uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre zákazníka potvrdená na základe otázky zákazníka.

5. Predávajúci je viazaný zákazníkovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky zákazníkovi.

6. V prípade, že zákazník obdržal nesprávny počet objednaného tovaru má povinnosť skontaktovať sa s obsluhou zákazníka.

Návrat hore
 

§ 3. Kvalita tovaru

Ponúkané pneumatiky sú nové. Všetky pneumatiky predávané v našej internetovej predajni pochádzajú z aktuálnej produkcie a sú distribuované priamo od výrobcu. Tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu je štandardnej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov. Za nové pneumatiky sa považujú pneumatiky, ktoré nie sú staršie ako 36 mesiacov od dátumu výroby. Vzhľadom na komfort a spokojnosť našich zákazníkov, e-shop www.oponeo.sk predáva pneumatiky, ktoré sú nové.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s objednávkou zákazníka. V prípade, že ste obdržali tovar, ktorý nie je v súlade s objednávkou, kontaktuje prosím náš Zákaznícky servis: +421 233 325 567

Návrat hore
 

§ 4. Objednanie tovaru

1. Objednanie tovaru je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom e-shopu, vyplnením elektronickej objednávky
- prostredníctvom telefónu
- elektronickou poštou (emailová adresa: info@oponeo.sk)

2. Aby bolo možné objednať tovar prostredníctvom e-shopu, je potrebné tovar vložiť do nákupného košíka a následne postupovať v súlade s ďalšími informáciami,zobrazenými na stránkach e-shopu.

3. Po zadaní objednávky zákazník obdrží automatický e-mail, potvrdzujúci vytvorenie objednávky u predávajúceho, spolu so všetkými príslušnými podmienkami kúpnej zmluvy (v prípade vytvorenia objednávky prostredníctvom elektronickej objednávky na stránkach e-shopu).

4. V prípade nejakých nezhodností pri zrealizovaní objednávky prostredníctvom e-shopu, predávajúci požaduje uviesť v objednávke telefonický kontakt alebo e-mail na zákazníka, prostredníctvom ktorého bude zákaník kontaktovaný za účelom zosúladenia objednávky.

5. Zmena obsahu objednávky je možná len do času, kedy tovar nie je odoslaný. V prípade zmeny objednávky je potrebné kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Návrat hore
 

§ 5. Zrušenie objednávky

Objednávky prijaté prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné zrušiť, ak neboli odoslané na spracovanie o čom je zákazník informovaný e-mailovou cestou.

Ak chcete zrušiť svoju objednávku je potrebné napísať na info@oponeo.sk, alebo zavolať na telefónne číslo +421 233 325 567.
Ak objednávka nebola ešte nebola odoslaná na spracovanie môže byť na základe prosby zákazníka zrušená cez oddelenie zákazníckeho servisu o čom budete informovaní prostredníctvom e-mailu na adrese, ktorá je uvedená v objednávke.

Návrat hore

 

§ 6. Cena dopravy

Cenu dopravy tovaru v rámci Slovenskej Republiky hradí predávajúci, t.z. zákazník hradí len sumu za zakúpený tovar.

Objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky Oponeo.sk budú realizované len na území Slovenska.

Návrat hore

 

§7 Platobné podmienky

Predávajúci poskytuje nasledovné spôsoby platby:

Pay Pal – je platobný systém na internete, ktorý je identifikovaný e-mailovou adresou a dovoľuje vykonanie bankového prevodu finančných prostriedkov medzi účtami.

Kreditná karta – umožňuje platby cez internet pokiaľ máte aktivované internetové platby. Potrebné údaje pre vykonanie tohto spôsobu platby sú: číslo kreditnej karty, meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a trojrozmerný kód CVV2/ CVC2.

Bankový prevod – je forma odoslania finančných prostriedkov na bankový účet. Tento prevod môže byť bezhotovostný, alebo vklad hotovosti na účet.

Poštová poukážka – pomocou poštovej poukážky môžete posielať peniaze v hotovosti na iný bankový účet.

Priamy vklad v Tatra Banke – je hotovostný vklad finančných prostriedkov na účet v Tatra banke. Tovar bude odoslaný až po prijatí platby. Prosím zachovajte si potvrdenie o vykonaní tejto úhrady ako doklad o zaplatení (e-mailové potvrdenie od banky, výpis z banky a pod.). Takéto potvrdenie Vám bude slúžiť ako dôkaz o zaplatení v prípade potreby.

Na dobierku (jenom tovar doručovaný v 48 H).

Návrat hore
 

§ 8. Realizácia objednávky

1. Zákazník je povinný uviesť pravdivé a zároveň aktuálne kontaktné údaje. Chýbajúce resp. nesprávne údaje môžu zabrániť realizácií objednávky.

2. Informácie o priebehu realizácie objednávky zákazník dostane prostredníctvom emailu.

3. Stav realizácie objednávky si môže zákazník skontrolovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

4. Predávajúci realizuje dodávku objednaného tovaru prostredníctvom kuriéra.

5. Objednaný tovar je zákazníkovi doručený do 3-4 pracovných dní od dátumu uzatvorenia zmluvy. Termín doručenia môže byť predĺžený, nie viac ako 30 dní, v prípade, že objednaný tovar sa nachádza na zahraničnom sklade, o čom bude zákazník informovaný.

6. Dokladom o predaji je daňový doklad (faktúra), ktorý je zákazníkovi doručený v elektronickej podobe na e-mail, ktorý uviedol zákazník.

Návrat hore

 

 

§ 9. Preverenie zásielky

V prípade, že zákazník pri preberaní zistí poškodenie zásielky, je povinný spísať škodový zápis za prítomnosti kuriéra a bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade problémov so skontrolovaním tovaru alebo odmietnutia spísania škodového zápisu kuriérom, predávajúci odporúča zapísať osobné údaje zamestnanca kuriérskej spoločnosti (meno, priezvisko, číslo telefónu) a bezodkladne informovať zákaznícky servis predávajúceho.

Návrat hore
 

§ 10. Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru do 14 dní)

1. Zákazník – spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaruv súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku").

2. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci. Na uplatnenie odstúpenia od zmluvy do 14 dní je potrebné doručenie odstúpenia od zmluvy predávajúcemu pred uplynutím tohto termínu.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

4. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, predávajúci vráti zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet zákazníka.

5. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ – 15 EUR/kus.

Návrat hore
 

§ 11. Záruka a reklamácia

Všeobecné podmienky záruky:

1. Oponeo.sk udeľuje záruku na predávaný tovar na dobu dvoch rokov od dátumu predaja tovaru.

2. Záruka sa vzťahuje na zodpovednosť za chyby tovaru.

3. Na tovar predávaný od Oponeo.sk sa vzťahuje záruka Oponeo.sk alebo záruka producenta.

4. Záruka sa udeľuje z hľadiska kvality v súlade s požiadavkami kvalitatívnych noriem a skrytých chýb, za ktoré zodpovedá producent materiálu.

5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené vonkajšími príčinami ako sú: mechanické poškodenia, poškodenia vzniknuté atmosférickými zrážkami, nesprávna montáž, prevádzkovanie v rozpore s účelom alebo vplyv iných neobvyklých javov.

6. Zákazník je povinný reklamovaný tovar prechovávať v samostatnom mieste za podmienok, ktoré nevedú k jeho zničeniu, deformácii alebo iných nežiaducich zmien, najmä takých, ktoré znemožnia overenie nárokov zákazníka od predávajúceho.

Proces reklamácie:

1. Každú reklamáciu, ktorá sa týka chýb produktu je možné predložiť písomne (e-mailom reklamacie@oponeo.sk), poštou alebo telefonicky +421 233 325 567

2. Kvalitatívna reklamácia musí obsahovať dokumenty:

  • Plne vyplnený reklamačný formulár s dôkladným opisom reklamovaného tovaru. Formulár bude odoslaný na e-mailovú adresu zákazníka.
  • Kópia dokladu o kúpe produktu

3. Predajca podľa všeobecných podmienok začne reklamačné konanie po prijatí správne vyplneného reklamačného formulára s vlastnoručným podpisom. Formulár má byť odoslaný na adresu: reklamacie@oponeo.sk.

4. Po prijatí formulára predajca zariadi vyzdvihnutie chybného výrobku a odošle ho na expertízu. Proces reklamácie sa začína odo dňa odobratia reklamovaného tovaru.

5. Pri vyzdvihnutí chybného výrobku má dopravný podnik zákazníkovi zanechať potvrdenie o vyzdvihnutí tovaru spolu s hodnotou tovaru. Tento dokument je dôkazom o odovzdaní tovaru kuriérovi. V prípade, že zákazník nedostane taký doklad, je žiadaný o nahlásenie tejto skutočnosti kuriérovi.

6. V prípade uznania reklamácie Oponeo.sk vráti zákazníkovi kúpnu cenu tovaru. V prípade, že reklamácia bude uznaná iba percentuálne, dané percento odrátame od nákupnej ceny a vraciame ju zákazníkovi. Ďalšie nároky zákazníka, ktoré nevynikajú z reklamácie budú vylúčené.

7. V prípade zamietnutia reklamácie je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s odberom chybného produktu a jeho prípadnej likvidácie v priebehu 7 pracovných dní od dátumu doručenia listu s výsledkom reklamácie. V prípade, že zákazník v reklamačnom formulári nezaznačí inak, tovar bude rovnako po 7 pracovných dňoch podaný likvidácii na úkor zákazníka.

8. Neuhradenie platby bude viesť k súdnemu konaniu dlžníka.

9. V prípade nedohodnutia sa na jednom stanovisku, každá zo strán má právo na poverenie expertízy chybného tovaru v nezávislej inštitúcii.

10. Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný prostredníctvom e-mailu.

11. Od Oponeo.sk nemožno očakávať žiadne uhradenie škody v prípade meškania opravy alebo výmeny.

Pravidlá podávania kvantitatívnej a kvalitatívnej reklamácie doručenia:

1. Firma vždy prosí o skontrolovanie neporušenosti obalov, váhy a počtu balíkov a či zásielka zodpovedá objednávke.

2. Kvantitatívne nedostatky pri doručení alebo v prípade poškodenia zásielky musia byť potvrdené pri odbere zásielky v prítomnosti zástupcu prepravnej spoločnosti a neodkladné oznámené predávajúcemu.

3. V prípade, že je tovar poškodený alebo chybný prosíme o odmietnutie prijatia tovaru, alebo o spísanie protokolu škody v prítomnosti kuriéra, zachovanie kópie dokumentu a následne prosíme o informovanie nášho oddelenia obsluhy zákazníka o tejto situácii s cieľom čo najrýchlejšieho vyriešenia problému.

4. Kvantitatívna reklamácia podaná v Oponeo.sk musí obsahovať:

  • Písomné vyhlásenie zákazníka o neprijatí tovaru s dátumom a číslom objednávky
  • Protokol, ktorý potvrdzuje chyby v prípade prijatia poškodenej zásielky spísaný v prítomnosti kuriéra, ktorý zásielku realizoval

5. V prípade odobrania zásielky bez akéhokoľvek znateľného poškodenia a neúplnosť zásielky bola potvrdená až po jej rozbalení, obráťte sa prosím na naše oddelenie služieb zákazníkom.

6. V prípade ťažkostí pri kontrole tovaru počas doručenia, alebo v prípade odmietnutia spísania protokolu kuriérom, prosíme spísanie osobných údajov kuriéra – meno, priezvisko a telefónne číslo. Prosíme o urýchlené odovzdanie týchto údajov nášmu oddeleniu služieb zákazníkom s cieľom vyriešenia tejto situácie.

7. V prípade nedoručenia písomnej reklamácie v stanovenej lehote sa predpokladá, že príjemca prijal celú objednávku.

Platforma alternatívneho riešenia sporov RSO

V súlade s obsahom článku 14 ods. 1-2 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 sme povinný uviesť informáciu týkajúcu sa platformy RSO.

Platforma RSO (Online Dispute Resolution) má uľahčiť nezávislé, mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi cez Internet.

Tieto spory sa týkajú zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetových kúpnych zmlúv, alebo zmlúv o poskytovaní služieb uzavretých medzi spotrebiteľmi prebývajúcimi v Európskej Únii a podnikateľmi so sídlom v Euróspkej Únii.

Spotrebiteľ, ktorý chce využiť možnosť alternatívneho urovnania sporov týkajúcich sa internetového obchodu, môže podať svoju sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy RSO, dostupnej na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zároveň informujeme, že Oponeo.sk si vyhradzuje právo odmietnuť využitie riešenia sporov prostredníctvom platformy RSO.
Pripomíname, že spotrebiteľ má právo si uplatniť nároky na zakúpený tovar v obchode Oponeo.sk na emailovej adrese: info@oponeo.sk

Návrat hore
 

§ 12. Ochrana osobných údajov/archivácia zmlúv

Uvedenie osobných údajov je absolútne dobrovoľné, ale nutné pre podanie a realizáciu Objednávky.

Osobné údaje sa spracovávajú Prevádzkovateľom osobných údajov predovšetkým s cieľom realizácie a obsluhy (na základe čl. 6, ods. 1, písmeno b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 vo veci ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a vo veci voľného pohybu týchto údajov a zrušenia Smernice 95/46/ES, ďalej len „GDPR“). Spracovávanie údajov na akýkoľvek iný účel je možné iba s výslovným súhlasom Zákazníka.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania, má právo podať protest proti spracovaniu, a taktiež má právo na prenesenie údajov. Náleží mu taktiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Údaje Zákazníka sa budú spracovávať počas obdobia súvisiaceho s realizáciou a obsluhou Objednávky ako aj do času premlčania alebo straty platnosti nárokov.

Odberateľmi údajov Zákazníka môžu byť subjekty pracujúce na základe poverenia Predávajúceho objednávku a zaoberajúceho sa jej obsluhou: zásielkové firmy, účtovné firmy, dodávatelia tovaru, montážne servisy, dodávatelia informačných riešení, firmy obsluhujúce platby, banky, poisťovne, vindikačné firmy, firmy poskytujúce marketingové služby, dodávatelia služieb pre obchod, dodávatelia telekomunikačných služieb, firmy likvidujúce dokumenty, advokátske kancelárie, oprávnené štátne orgány.

Podrobné informácie vo veci osobných údajov a ochrany súkromia sú obsiahnuté v záložke "Politika súkromia" na stránke Obchodu.

Návrat hore
 

§ 13. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi uzavretím kúpnej zmluvy.

5. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6. Spojenie so Zákazníckym servisom je spoplatnené tarifou miestneho hovoru zo siete príslušného operátora.

Zákazník je považovaný za toho, kto uvádza pneumatiku na trh. V prípade, ak pneumatika pochádza z územia mimo Slovenska, klient je považovaný za jej dovozcu.

Návrat hore

Posledná zmena: 11.2023