Ochrana osobných údajov

Aké informácie sa nachádzajú v tomto dokumente?
Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú všetky informácie o ochrane Vašich osobných údajov vrátane účelov, na ktoré ich spracúvame a Vašich práv.

Pravidlá sa skladajú zo štyroch častí:

 1. v I. časti vysvetľujeme pojmy použité v pravidlách a predstavujeme informácie o našich kontaktných údajoch a Vašich právach;
 2. II. časť obsahuje podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov; informácie sme uviedli osobitne pre každý proces spracovania;
 3. v III. časti sa nachádzajú informácie o spracovaní Vašich údajov na našom profile v sociálnych médiách (ang. Social Media),
 4. IV. časť obsahuje informácie o súboroch cookie.

Ku každej časti a k jednotlivým informáciám získate prístup kliknutím na odkazy v nasledujúcom obsahu.

I. Časť - všeobecné ustanovenia

 

§ 1. Správca

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Oponeo.PL S.A. so sídlom v: Bydgoszcz, ul. Podleśna 17 (85-145 Bydgoszcz, Poľsko). Ďalej v pravidlách ochrany súkromia o sebe píšeme v prvej osobe a nazývame sa „správca” alebo „my”.
 2. Naša spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Bydgoszcz, XIII. Obchodné oddelenie. Sme zapísaní do registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom 0000275601. Naše IČ DPH je SK4020422362. Naše základné imanie predstavuje 13 936 000 PLN. V našom spise v registri sa nachádzajú najdôležitejšie informácie o nás, ako sú účtovné závierky či naša spoločenská zmluva.
 3. Môžete nás kontaktovať:
  1. formou listu: ul. Podlesna 17, 85-145 Bydgoszcz, Poľsko.
  2. e-mailom na adresu: gdpr@oponeo.sk,
  3. prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke https://www.oponeo.sk/kontakt
  4. telefonicky na čísle: +421 233 325 567.
 

§ 2. Pojmy použité v pravidlách ochrany súkromia

Ak ďalej v našich pravidlách zaznamenáte jeden z nižšie uvedených pojmov napísaných veľkým písmenom, má nasledovný význam:

 1. „servis” – internetový obchod, ktorého hlavná stránka sa nachádza na adrese https://www.oponeo.sk/;
 2. „pravidlá” – označuje tento dokument, čiže pravidlá ochrany súkromia, ktoré čítate;
 3. „GDPR” – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Text GDPR nájdete tu;
 4. „sociálne médiá” – sociálna sieť Facebook, YouTube a iné sociálne siete, na ktorých máme naše profily.
 

§ 3. Zaručenie bezpečnosti osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje, ktoré uvediete v servise alebo ktoré o Vás získame počas používania servisu, spracúvame ako správca v súlade s GDPR.
 2. Používame technické prostriedky, ktoré vyžadujú aktuálne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a ktoré zabraňujú nepovolaným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronicky, čiže v rámci nášho servisu.
 

§ 4. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

 1. Spracúvame Vaše osobné údaje, a preto:
  1. máte právo na prístup k Vašim osobným údajom,
  2. môžete ich opraviť,
  3. môžete požiadať o odstránenie Vašich osobných údajov, ak to umožňuje GDPR,
  4. máte právo na obmedzenie ich spracovania v rozsahu stanovenom v GDPR.
 2. V častiach II. – IV. pravidiel nájdete informácie o ďalších právach. V niektorých situáciách budete mať totižto dodatočné možnosti.
 3. Chcete si uplatniť svoje práva alebo sa o nich dozvedieť viac? Kontaktujte nás. Naše kontaktné údaje nájdete v § 1 ods. 3 pravidiel.

§ 5. Právo podať námietku proti spracovaniu

 1. V prípade, ak nám poskytnete Vaše osobné údaje alebo ak ich zhromaždíme sami, môžete si uplatniť právo podať námietku proti spracovaniu. Máte právo podať námietku proti spracovaniu v dvoch prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje:
  1. na účely priameho marketingu; takéto podanie námietky proti spracovaniu nemusíte odôvodniť;
  2. na základe našich iných oprávnených záujmov; pri takomto podaní námietky sa vyžaduje uvedenie dôvodov, súvisiacich s Vašou špecifickou situáciou. Napíšte nám, prečo by sme nemali spracúvať Vaše osobné údaje.
 2. Chcete si uplatniť právo podať námietku proti spracovaniu? Kontaktujte nás. Naše kontaktné údaje nájdete v § 1 ods. 3 pravidiel.

§ 6. Sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého webová stránka je dostupná na adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

§ 7. Otázky k pravidlám a miesto uverejnenia pravidiel

 1. Ak máte otázky týkajúce sa našich pravidiel, kontaktujte nás. Naše kontaktné údaje nájdete v § 1 ods. 3 pravidiel.
 2. Pravidlá sa nachádzajú na stránke https://www.oponeo.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

II. Časť – informácie súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov v rámci jednotlivých procesov spracovania

§ 8. Kontakt s nami prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo telefónneho čísla

Ak využívate tieto možnosti kontaktu s nami, venujte pozornosť nasledujúcim záležitostiam:

 1. Na čo potrebujeme Vaše údaje, čiže na aké účely ich spracúvame?

  Poskytnutie odpovede na Vašu správu a riešenie Vašej požiadavky.

 2. Aké máte práva?

  Popísali sme ich v § 4 a 5 pravidiel.

 3. Musíte nám poskytnúť svoje údaje?

  Je to dobrovoľné, avšak bez poskytnutia Vašich kontaktných údajov sa môže stať, že nebudeme schopní vyriešiť Vašu požiadavku.

 4. Na akom právnom základe spracúvame Vaše údaje?

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, čiže náš oprávnený záujem.

 5. Aký je náš oprávnený záujem?

  Riešenie Vašej požiadavky a odpoveď na Vašu správu.

 6. Komu poskytneme Vaše údaje?
  1. subjektom zabezpečujúcim hosting (uloženie) servisu alebo osobných údajov pre nás;
  2. subjektom dodávajúcim nástroje na obsluhu jednotlivých komunikačných kanálov.
 7. Ako dlho budeme spracúvať Vaše údaje?

  Po dobu potrebnú na vyriešenie Vašej požiadavky. V závislosti od jej druhu aj počas doby potrebnej na preukázanie, že sme ju vyriešili, čiže počas premlčacej doby na uplatnenie nárokov.

 8. Poskytneme Vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru?

  Nie.

§ 9. Spracovanie objednávky

Ak využívate tieto možnosti v našom servise, venujte pozornosť nasledujúcim záležitostiam:

 1. Na čo potrebujeme Vaše údaje, čiže na aké účely ich spracúvame?
  1. Dodanie služieb, ktoré Vám poskytujeme na základe pravidiel servisu.
  2. Marketingové účely, spočívajúce v:
   • zasielaní noviniek (newsletterov) a iných marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, analyzovania aký druh obsahu Vás zaujíma, čo najradšej čítate; na tomto základe môžeme tiež prispôsobiť našu komunikáciu Vašim záujmom;
   • prispôsobení servisu, jeho obsahu, produktov, služieb, funkcionalít a komunikácie s Vami - Vašim záujmom, ktoré určujeme na základe Vášho správania sa v servise, interakcie s e-mailmi alebo oznámeniami, ktoré Vám zasielame, v aplikáciách, v sociálnych médiách, a taktiež napr. na základe Vašej lokalizácie, informácií o prihlasovaní, zariadení, ktoré používate;
   • umiestňovaní reklám, ktoré Vás majú osloviť, na sociálnych portáloch a na iných internetových stránkach. Tieto reklamy môžu byť založené na Vašej aktivite v servise.
 2. Aké máte práva?

  Popísali sme ich v § 4 a 5 pravidiel. Máte právo aj na prenos Vašich osobných údajov podľa podmienok stanovených v GDPR.

 3. Musíte nám poskytnúť svoje údaje?

  Je to dobrovoľné. Bez ich poskytnutia nie je možné spracovať Vašu objednávku prostredníctvom servisu, a následne využívať nami poskytované služby. Nebudete sa tiež môcť prihlásiť na odber našich noviniek ani od nás dostávať obchodné informácie.

 4. Na akom právnom základe spracúvame Vaše údaje?
  1. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, čiže plnenie zmluvy, ktorú s Vami uzatvárame ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, čiže náš oprávnený záujem.
  2. Ak udelíte súhlas so zasielaním marketingových informácií na Vašu emailovú adresu, pamätajte na to, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás.
 5. Aký je náš oprávnený záujem?

  Naším oprávneným záujmom je zabezpečovať marketing v rozsahu popísanom v bode a podbode 2) vyššie.

  Navyše, ak sa prihlásite na odber našej emailovej komunikácie (napr. odber noviniek), naším oprávneným záujmom bude zdokonalenie našej komunikácie prostredníctvom analýzy, či sa oboznamujete s obsahom a ktoré správy Vás najviac zaujímajú ako aj prispôsobenie tohto obsahu Vašim záujmom.

 6. Komu poskytneme Vaše údaje?
  1. výrobcom pneumatík,
  2. veľkoskladom pneumatík a dílerom pneumatík,
  3. kuriérskym a špedičným spoločnostiam,
  4. účtovným kanceláriám podporujúcim proces predaja a zúčtovania,
  5. operátorom elektronických platieb,
  6. subjektom zabezpečujúcim hosting (uloženie) servisu alebo osobných údajov pre nás;
  7. právnickým kanceláriám a firmám zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok.
 7. Ako dlho budeme spracúvať Vaše údaje?

  Po dobu:

  alebo

  alebo

  1. počas ktorej budeme vykonávať marketingové aktivity
  2. do okamihu podania Vašej námietky proti ďalšiemu spracovaniu údajov na marketingové účely
  3. do odvolania súhlasu so zasielaním správ na Vašu emailovú adresu. Odvolanie Vášho súhlasu neovplyvňuje súlad spracovania so zákonom pred odvolaním súhlasu.
 8. Poskytneme Vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru?

  Nie.

§ 10. Poskytnutie hodnotenia týkajúceho sa servisu na portáli Heureka alebo hodnotenia týkajúceho sa produktov zakúpených prostredníctvom servisu

Ak využívate tieto možnosti kontaktu s nami, venujte pozornosť nasledovným záležitostiam:

 1. Na čo potrebujeme Vaše údaje, čiže na aké účely ich spracúvame?

  Na prieskum spokojnosti zákazníka a na zabezpečenie najvyššej úrovne zákazníckeho servisu. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme Váš názor na kvalitu plnení, ktoré poskytujeme. Na tento účel zasielame na Vašu emailovú adresu správy s odkazom na príslušné formuláre.

 2. Aké máte práva?

  Popísali sme ich v § 4 a 5 pravidiel.

 3. Musíte nám poskytnúť svoje údaje?

  Je to dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebudeme vedieť, čo môžeme vylepšiť.

 4. Na akom právnom základe spracúvame Vaše údaje?

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, čiže náš oprávnený záujem.

 5. Aký je náš oprávnený záujem?

  Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a dodávanie produktov najvyššej kvality.

 6. Komu poskytneme Vaše údaje?
  1. subjektom zabezpečujúcim hosting (uloženie) servisu alebo osobných údajov pre nás;
  2. subjektom zabezpečujúcim správu servisu;
  3. subjektom zhromažďujúcim a uverejňujúcim hodnotenia internetových obchodov alebo produktov.
 7. Ako dlho budeme spracúvať Vaše údaje?

  Po dobu:

  alebo

  1. uverejnenia Vášho hodnotenia obchodu alebo produktu
  2. do okamihu podania Vašej námietky proti ďalšiemu spracovaniu údajov na marketingové účely.
 8. Poskytneme Vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru?

  Nie.

III. Časť – náš profil v sociálnych médiách

§ 11. Využívanie našich profilov v sociálnych médiách

Ak využívate náš profil, venujte pozornosť nasledujúcim záležitostiam:

 1. Na čo potrebujeme Vaše údaje, na aké účely ich spracúvame?
  1. poskytnutie odpovede na súkromné správy, ktoré nám zasielate;
  2. diskusiu s Vami v rámci komentárov pod jednotlivými príspevkami;
  3. aby sme Vám sprístupnili naše príspevky ako osobe, ktorá sleduje náš profil;
  4. na marketingové účely na to, aby sme Vás informovali o našich službách a o nás samotných prostredníctvom príspevkov, ktoré umiestňujeme na náš profil, vrátane sponzorovaných príspevkov, ktoré sa zobrazujú širšiemu kruhu používateľov sociálnych médií;
  5. na štatistické účely, spočívajúce v tom, že nám subjekty prevádzkujúce sociálne médiá, ako napríklad Facebook Ireland Ltd., poskytujú údaje o zobrazeniach našich príspevkov, ich dosahoch, počte interakcií, demografické údaje našich sledovateľov; údaje poskytované subjektmi prevádzkujúcimi sociálne médiá predstavujú štatistické údaje, tvoria sa však na základe toho, že spoločnosť pozoruje Vaše správanie sa na našom profile.
 2. Aké máte práva?

  Popísali sme ich v § 4 a 5 pravidiel.

 3. Musíte nám poskytnúť svoje údaje?

  Je to dobrovoľné. Avšak vzhľadom na pravidlá uplatňované sociálnymi médiami budeme vidieť Vaše meno, priezvisko (alebo prezývku) a fotografiu, ak nám napíšete alebo okomentujete náš príspevok.

 4. Na akom právnom základe spracúvame Vaše údaje?

  Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, čiže náš oprávnený záujem.

 5. Aký je náš oprávnený záujem?

  Odpovedať na Vaše správy a komentáre, prinášať Vám príspevky, informovať prostredníctvom príspevkov o našich službách a o nás samotných, analyzovať štatistické údaje spojené s našim profilom.

 6. Komu poskytneme Vaše údaje?
  1. Subjektom prevádzkujúcim sociálne médiá, najmä Facebook Ireland Ltd.
 7. Ako dlho budeme spracúvať Vaše údaje?

  Po dobu:

  1. potrebnú na vyriešenie Vašej požiadavky. V závislosti od jej druhu aj po dobu potrebnú na preukázanie, že sme ju vyriešili, čiže počas premlčacej doby na uplatnenie nárokov;
  2. počas ktorej budete sledovať náš profil. Pamätajte, že vždy môžete odstrániť svoje komentáre pod našimi príspevkami, prestať nás sledovať alebo sa vzdať svojho účtu v sociálnych médiách.

Informácie o súboroch cookie

§ 12. Čo sú súbory cookie a na čo ich používame

 1. V servise používame súbory cookie („koláčiky”), čiže krátke textové informácie, ktoré sa ukladajú vo Vašom koncovom zariadení (napr. v počítači, tablete, smartfóne). Servis môže čítať súbory cookie a slúžia najmä na optimalizáciu používania webových stránok a zber štatistických údajov.
 2. Súbory cookie ukladáme vo Vašom počítači, telefóne alebo tablete a následne získavame prístup k informáciám, ktoré obsahujú, na účely:
  1. konfigurácie servisu a zabezpečenia jeho plnej funkcionality, prostredníctvom:
   • prispôsobenia obsahu webových stránok servisu Vašim preferenciám a optimalizácie používania webových stránok servisu. Tieto súbory umožňujú rozoznať najmä základné parametre Vášho používateľského zariadenia a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú Vašim individuálnym potrebám;
   • zapamätania Vašich zvolených nastavení a personalizácie rozhrania (interface), napr. v rozsahu zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého pochádzate, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky a pod.;
   • zapamätania histórie navštívených stránok v servise s cieľom odporučiť obsah;
  2. marketingu, spočívajúceho v zbere informácií o tom, aké aktivity ste podnikli v servise; vďaka tomu prispôsobíme jeho obsah Vašim záujmom a potrebám, generujeme Vám napríklad personalizovaný obsah; prispôsobujeme taktiež reklamy, ktoré sa Vám zobrazujú v iných servisoch, tomu čo ste si prezerali v našom servise a tiež Vašim potrebám, môžeme Vám napríklad v informačnom servise zobraziť reklamu na službu, ktorú ste si prezerali v našom servise;
  3. overenia autenticity Vašej osoby v servise zabezpečením správnej konfigurácie vybraných funkcií servisu, umožňujúcej najmä overenie autenticity relácie (ang. session);
  4. analýzy a prieskumu prostredníctvom tvorby anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom používate webové stránky servisu, čo nám umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu;
  5. zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti servisu.

§ 13. Druhy súborov cookie

V servise sa nachádza niekoľko druhov súborov cookie:

 1. dočasné súbory cookie platné po dobu relácie, ktoré ostávajú v pamäti Vášho internetového prehliadača do jeho vypnutia,
 2. trvalé súbory cookie, ktoré ostávajú v pamäti Vášho internetového prehliadača dovtedy, kým ich nevymažete,
 3. súbory cookie tretích strán, ktoré pochádzajú od dodávateľov analytických nástrojov v našom servise. Viac o súboroch tretích strán si prečítate v § 16.

§ 14. Ako odstrániť súbory cookie

 1. Svoj internetový prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby znemožňoval ukladanie súborov cookie vo Vašom počítači, telefóne alebo tablete.
 2. Súbory cookie môžete vymazať potom, ako ich uložíme. Môžete to urobiť pomocou: príslušných funkcií internetového prehliadača, programov určených na tento účel alebo príslušných nástrojov, dostupných v rámci Vášho operačného systému.
 3. Všetky najznámejšie internetové prehliadače uvádzajú v časti „pomoc a podpora” informácie o spôsoboch odstránenia súborov cookie.

§ 15. Vplyv zmeny nastavení prehliadača na používanie servisu

Zmena konfigurácie Vášho internetového prehliadača na konfiguráciu, ktorá znemožňuje alebo obmedzuje ukladanie súborov cookie, môže spôsobiť obmedzenie funkcionality servisu. Podobné následky môže mať aj vymazanie súborov cookie počas poskytovania služby. Znamená to, že niektoré naše služby nebudú dostupné bez súborov cookie.

§ 16. Súbory cookie tretích strán

 1. Súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, telefóne alebo tablete, môžu pochádzať od iných poskytovateľov služieb.
 2. Využívame služby:
  1. Google Analytics, dodávané Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); na účely analytiky pohybu v servise. Na tomto základe získavame štatistiky ukazujúce, ako Vy a ostatní používatelia používate servis.
  2. Google Ads, dodávané Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; na účely optimalizácie zobrazovania reklám, remarketingu a popularizácie servisu.
  3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc so sídlom v USA lub Facebook Ireland.
 3. Aktivitu Google Analytics, ktorú sme uviedli vyššie v odseku 2 písm. a., môžete zablokovať. Ak to chcete urobiť, nainštalujte si tento doplnok pre prehliadač, ktorý poskytuje firma Google Inc. a je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. V súvislosti s využitím nástrojov dodávaných subjektmi so sídlom v USA sa Vaše údaje dostávajú do USA na základe vykonávacieho rozhodnutia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA zo dňa 12.7.2016 (tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA , v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“).
Nastavenia súborov cookies