S kúpou nového vozidla neprichádza len radosť zo stláčania pedálu až na podlahu a hluku burácajúceho motora. Prichádzajú s ňou aj nové povinnosti a zodpovednosti pre každého majiteľa automobilu. Jednou z nich je povinnosť uzavrieť zákonné povinné zmluvné poistenie vozidla.

Kedy a ako najvýhodnejšie uzavriete povinné zmluvné poistenie? Rozmýšľate aj nad uzatvorením havarijného poistenia? Aký je medzi týmito dvoma typmi poistení rozdiel?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) - zákonné poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je, ako už z jeho názvu vyplýva, povinné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel a vychádza zo zákona. Povinnosť uzavrieť PZP má tak každý vlastník vozidla s evidenčným číslom.

PZP (nazývané aj zákonná poistka) je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. To znamená, že sa týka všetkých škôd, ktoré spôsobíte svojím autom. Chráni vodiča poisteného auta a v prípade autonehody zabezpečuje úhradu škôd ním spôsobených, avšak iba do výšky limitu poistného krytia.

Koľko stojí povinné zmluvné poistenie vozidla

Každá poisťovňa si stanovuje cenu PZP podľa svojich interných kritérií, ktoré vychádzajú najmä z bezškodového priebehu, hmotnosti vozidla, objemu motora, regiónu a účelu využitia vozidla. Konkrétnu výšku poistenia sa dozviete po zadaní požadovaných parametrov na stránkach jednotlivých poisťovní.

TIP: Poisťovne zväčša upravujú svoje ceny ku koncu kalendárneho roka. Nezabudnite si preto pravidelne kontrolovať, či by vás poistenie u konkurencie nevyšlo omnoho lacnejšie.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a jeho platnosť

PZP nadobúda svoju platnosť od začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve. Avšak povinnosť mať uzatvorené PZP platí už od prvého dňa, kedy je vaše auto zapísané v evidencii motorových vozidiel. Poistenie sa zväčša uzatvára na dobu neurčitú a jeho platnosť je zväčša jeden rok.

Uzatvoreným zákonným poistením sa preukážete pomocou Medzinárodnej automobilovej poisťovacej karty, tzv. zelenej karty. Slúži ako doklad pre krajiny, ktoré sú v nej vyznačené. Biela karta platná iba na území Slovenska je od októbra 2019 už zrušená.

Pokuta pri neuzavretí povinného zmluvného poistenia vozidla

Keďže je PZP zákonom dané, je povinnosť ho uzatvoriť najneskôr v deň evidencie vozidla na polícii. V prípade, ak vlastník motorového vozidla nemá uzatvorené PZP, porušuje tým zákon a hrozí mu tak pokuta až do výšky 3 320 €.

Pokiaľ by vodič bez PZP zavinil dopravnú nehodu, bude od neho v plnej výške vymáhaná finančná náhrada za spôsobenú škodu. Takéto prípady neraz končia aj na súde.

Krytie v PZP

Jednotlivé poisťovne a ich poistné balíčky obsahujú rôzne limity poistného krytia, ktoré sú dojednané v poistnej zmluve. PZP kryje vašu zodpovednosť v dvoch prípadoch:

  • škoda spôsobená na zdraví, náklady pri usmrtení a náhrada nákladov zdravotnej starostlivosti, alebo dávok nemocenského a dôchodcovského poistenia
  • škoda vzniknutá poškodením, zničením, odcudzením či stratou veci, ušlý zisk a vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov

Poisťovne poskytujúce PZP na Slovensku

Na slovenskom trhu je v súčasnosti široká ponuka poisťovní poskytujúcich PZP. Vodičom sa oplatí pozrieť ponuky jednotlivých poisťovní, nakoľko sa líšia v poistnom krytí, poistných podmienkach a rôznych bonusoch a výhodách.

TIP: Povinné zmluvné poistenie vozidla si môžete objednať aj online. To znamená, že poistnú zmluvu uzatvoríte cez internet priamo z pohodlia vášho domova.

Kedy je možné zrušiť PZP a zmeniť poisťovňu

Poistná zmluva zaniká najmä výpoveďou ku koncu poistného obdobia (doručenie výpovede do poisťovne musí prebehnúť minimálne 6 týždňov vopred), zánikom motorového vozidla, jeho prepísaním na inú osobu, krádežou automobilu, vyradením vozidla z evidencie a písomnou dohodou. Výpoveď z poisťovne musí byť podpísaná poistníkom a včas doručená do príslušnej poisťovne.

TIP: Majiteľom vozidla odporúčame pred zrušením poistnej zmluvy si dôkladne naštudovať zmluvné poistné podmienky dohodnuté s poisťovňou.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie (nazývané aj kasko poistenie) je dobrovoľné poistenie motorového vozidla, ktoré pokrýva škody vzniknuté na poistenom vozidle. Takéto škody vznikajú najčastejšie v dôsledku:

  • havárie
  • živelnej udalosti, akou je napríklad víchrica, krupobitie, pád stromu na vozidlo, požiar atď.
  • krádeže vozidla a jeho častí
  • vandalizmu alebo lúpežného prepadnutia

Výška havarijného poistenia vychádza najmä z ceny poisteného vozidla. Závisí taktiež na jeho značke a type, rozsahu zvoleného poistenia a od výšky spoluúčasti na dopravnej nehode. Jeho krytie sa vzťahuje iba na územie dojednané v poistnej zmluve.

Výpočet havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa vypočítava z novej ceny vozidla. Cena vozidla sa určuje aj na základe faktúry od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu. Pod novou cenou vozidla sa rozumie cena z faktúry bez zliav uplatnených predajcom vozidla.

Na Slovensku si v súčasnosti môžete zvoliť z viacerých poskytovateľov havarijného poistenia. Poistenie máte možnosť platiť ročne, polročne alebo štvrťročne v závislosti od konkrétnej poisťovne.

Havarijné poistenie a jeho cena za spoluúčasť

Výška spoluúčasti je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnej udalosti. Býva uvedená v poistnej zmluve a odpočítava sa z poistného plnenia.

Nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no takéto poistenie býva vo všeobecnosti drahšie. Poisťovňa taktiež neposkytuje poistné plnenie v prípade, ak je výška škody nižšia, ako dohodnutá spoluúčasť.

TIP: Premyslite si pripoistenie čelného skla a finančnej straty vozidla. Pri hustej premávke je bežné vyletovanie kamienkov od iných vozidiel, ktoré môžu spôsobiť poškodenie čelného skla. Jeho výmena vôbec nie je lacná záležitosť. Pripoistenie finančnej straty vám garantuje plnenie poistného v plnej výške obstarávacej ceny vozidla počas vopred dohodnutého obdobia.

Čo robiť v prípade dopravnej nehody

Havarijné poistenie poistí vaše vozidlo aj vtedy, ak spôsobíte dopravnú nehodu vy. Pri dopravnej nehode vyplníte správu, ktorú si môžete stiahnuť na tomto linku.

Políciu privolajte v týchto prípadoch:

  • ak je odhad vzniknutej škody väčší ako 3 983 €
  • zranenie účastníkov dopravnej nehody
  • v prípade škody spôsobenej tretej strane (napríklad poškodená budova či dopravné značenie)
  • ak sa účastníci nevedia dohodnúť na zavinení

Ak vinník nemá uzavreté havarijné poistenie a zapríčiní dopravnú nehodu, hradí si škodu na svojom vozidle sám. Poškodenému je škoda vyplatená z PZP vinníka, avšak len pri splnení zmluvných podmienok.

Pokiaľ k nehode nepotrebujete volať políciu, postačí, ak si s poškodeným vymeníte nasledujúce údaje: číslo zmluvy PZP (prípadne havarijnej poistky), meno, telefónne číslo, adresu vodiča a majiteľa vozidla, značku a typ vozidla a evidenčné číslo vozidla. Na pobočke vašej poisťovne odovzdajte do 15 dní oznámenie škodovej udalosti.

Poistenie vášho vozidla - istota na cestách

Aj keď sa budete snažiť jazdiť čo najopatrnejšie, nikdy neviete, aké zručnosti a skúsenosti majú vodiči v premávke popri vás. Okrem PZP vám odporúčame zvážiť aj havarijné poistenie, ktoré by malo byť samozrejmosťou pri nových vozidlách. Náš tím vám praje veľa šťastných kilometrov na cestách pod záštitou toho správneho poistenia.